ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

VAN TOEPASSING VANAF OFFERTE AANVRAAG EN/OF GUNNING OPDRACHT
<<<

I. Algemeen

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle uitdrukkelijk, wederzijds aanvaarde overeenkomsten tussen een opdrachtgever, en BIM Ally Sp. z o. o., ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok, Poland (verder BIM Ally). Partijen erkennen uitdrukkelijk dat documenten die via het web, e-mail of per fax tussen elkaar worden uitgewisseld, dezelfde authenticiteit waarde hebben als een originele documenten.

II. Geldigheid verkoopvoorwaarden – offertes

Deze verkoopvoorwaarden worden aan iedere mogelijke opdrachtgever bij offerte bezorgd. Door het geven van een opdracht aanvaardt de opdrachtgever deze Algemene Verkoopvoorwaarden. Andersluidende voorwaarden, o.a. eigen voorwaarden van de opdrachtgever zijn alleen geldig indien ze uitdrukkelijk door BIM Ally werden aanvaard. Zelfs in dat geval blijven de bepalingen van de Algemene Voorwaarden van BIM Ally onverminderd van kracht. De door BIM Ally opgegeven prijzen zijn steeds exclusief BTW en, tenzij specifiek anders bepaald, dertig kalenderdagen geldig. De verkoop komt enkel tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding van de opdracht door BIM Ally.

III. Inspanningsverbintenis

Iedere opdracht waartoe BIM Ally zich verbindt is steeds een zuivere inspanningsverbintenis. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van alle belangrijke informatie en het eventueel ter beschikking stellen van medewerkers en/of passende infrastructuur. BIM Ally kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet in rekening brengen van bepaalde informatie, haar niet uitdrukkelijk meegedeeld, en het al dan niet behalen van bepaalde bedrijfsresultaten door de opdrachtgever.

IV. Promoties en kortingen

Klanten worden steeds per nieuwsbrief op de hoogte gebracht van promoties en kortingen. Deze zijn enkel geldig op groepsopleidingen (tenzij anders vermeld) en geldig binnen een bepaalde periode. De gecommuniceerde korting is enkel geldig op één inschrijving. Elke aanvullende inschrijving heeft recht op 10% korting (tenzij anders vermeld). De grootste korting wordt steeds toegekend op de goedkoopste inschrijving.

V. Betalingsvoorwaarden – retentierecht

Alle facturen van BIM Ally zijn contant betaalbaar per overschrijving, tenzij anders schriftelijk vastgelegd. Niet-tijdige betaling geeft BIM Ally het recht verdere leveringen of diensten te staken, zonder dat de opdrachtgever hiervoor enige schadevergoeding kan eisen. Tot aan de betaling blijven de diensten/goederen eigendom van BIM Ally, die deze kan onder zich houden of terugvorderen. De niet-betaling op de vervaldag van een factuur, maakt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar. Vanaf de vervaldag kan voor elke niet-betaalde factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente worden geëist, gelijk aan de wettelijke rentevoet verhoogd met twee procent. Een bijkomende schadevergoeding kan worden gevraagd bij gerechtelijke inning gelijk aan 10% met een minimum van 100 euro.

VI. Subsidies

Wanneer de deelnemer beroep doet op subsidiemaatregelen en de subsidiegelden in ontvangst neemt of gebruikt voor de (gedeeltelijke) betaling van een opdracht, neemt de opdrachtgever de exclusieve verantwoordelijkheid op zich m.b.t. de juistheid van de informatie die verstrekt wordt aan de subsidiegever. In geval dat er onregelmatigheden in hoofde van de deelnemer ontstaan en BIM Ally daardoor haar factuursaldo niet (volledig) ontvangt of de subsidie dient terug te betalen aan de subsidiegever, dan heeft BIM Ally het recht om het gesubsidieerde bedrag onmiddellijk in haar geheel van de opdrachtgever terug te vorderen, verhoogd met 25% schadevergoeding.

VII. Planning en oplevering

Tijdsindicaties worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt. BIM Ally kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het eventueel overschrijden van dergelijke termijnen, tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. BIM Ally is niet aansprakelijk voor enige schade die geleverde diensten/producten kunnen oplopen eenmaal zij door BIM Ally zijn afgeleverd of verzonden. BIM Ally is niet gehouden tot bewaring van enige kopie van deze producten en/of diensten. BIM Ally Is niet aansprakelijk voor eigen interpretatie of verwerking van diensten/producten door de opdrachtgever.

VII. Wijziging van de opdracht

In geval de opdrachtgever tijdens de uitvoering een wijziging in de opdracht wil doorvoeren, dient dit schriftelijk te worden gemeld. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in dit geval de uitvoeringsplanning en de prijs aan te passen.
Opdrachtnemer dient ervoor te zorgen dat alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in een door de opdrachtnemer gewenste vorm en wijze ter beschikking worden gesteld.
Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de opdrachtnemer onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de opdracht.
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, instructies, code zijn voor rekening van de opdrachtgever.

IX. Voortijdige beëindiging van de opdracht

In geval van overmacht, of het zich voordoen van een niet redelijk te voorziene gebeurtenis, kunnen partijen een opdracht vroegtijdig beëindigen. Dit dient onmiddellijk gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt met bewijs van de situatie waarop men zich beroept. Dergelijke situaties ontheffen partijen van iedere aansprakelijkheid. BIM Ally behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, opschorting van betaling, kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke onaangekondigde wijziging van de juridische toestand van de opdrachtgever, zonder dat deze recht heeft op enige schadevergoeding. Indien om andere redenen dan deze hierboven aangehaald tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door de opdrachtgever, heeft BIM Ally recht op schadevergoeding die nader wordt bepaald in de specifieke voorwaarden bij iedere opdracht gevoegd. BIM Ally behoudt in ieder geval van voortijdige beëindiging altijd aanspraak op betaling van de facturen voor tot dan toe verrichtte werkzaamheden

X. Intellectuele eigendom en vertrouwelijkheid

Alle auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten verbonden aan om het even welk document of product die door BIM Ally en/of door een bij BIM Ally aangesloten auteur of expert zijn ontwikkeld blijven de exclusieve eigendom van BIM Ally en/of de respectievelijke oorspronkelijke auteur(s) of expert(s). De opdrachtgever krijgt het volledige gebruiksrecht van alle documenten en producten die tijdens de opleiding zijn overhandigd maar kan deze behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van BIM Ally nooit op welke manier ook laten gebruiken door derden, noch reproduceren, kopiëren of in enige andere vorm verspreiden. BIM Ally is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever tegenover derden. BIM Ally zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.

XI. Geheimhouding en dataprotectie

Beide partijen beschouwen alle commerciële en technische niet- publieke informatie die zij van de andere partij ontvangen tijdens de uitvoering van de opdracht als zijnde vertrouwelijk; deze informatie mag slechts worden gebruikt binnen het kader van de overeenkomst en deze vertrouwelijke informatie en materialen mogen slechts worden vrijgegeven aan personen die moeten beschikken over deze informatie binnen het kader de opdracht of daarover kunnen beschikken uit hoofde van een wettelijke verplichting tot openbaarmaking. Beide partijen stellen alles in het werk om deze vertrouwelijkheid te respecteren en medewerkers en in te schakelen derden in te lichten over het vertrouwelijke karakter van de informatie. Alle vertrouwelijke informatie en materialen die aan één van beide partijen beschikbaar worden gesteld binnen het kader van de opdracht, zijn en blijven de unieke en exclusieve eigendom van de respectieve partij en worden na het beëindigen van de opdracht terugbezorgd aan de eigenaar of, voor zover tussen de partijen overeengekomen, vernietigt. Geen van beide partijen zal de vertrouwelijke informatie en materialen reproduceren of distribueren, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, mondeling of geschreven, zonder de geschreven en voorafgaande goedkeuring van de andere partij, tenzij dit dient te gebeuren ter uitvoering van de overeenkomst.
Verwerking van persoonsgegevens door opdrachtnemer vindt plaats conform de toepasselijke wetgeving en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
Opdrachtnemer zal vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens en elkeen die noodzakelijkerwijze toegang heeft tot deze gegevens inlichten omtrent het vertrouwelijke karakter ervan. Opdrachtnemer beschouwt de persoonsgegevens die haar in het kader van de opdracht door de opdrachtgever worden verstrekt als zijnde rechtmatig verkregen en beheerd door de opdrachtgever. De cliënt waarborgt hem tegen eventuele aanspraken van derden ter zake. Opdrachtnemer is gerechtigd tot het vermelden van de naam van de opdrachtgever en het in hoofdlijnen vermelden van de verrichte werkzaamheden aan commerciële relaties van de opdrachtnemer en slechts ter indicatie van de ervaring van de opdrachtnemer.

XII. Klachten

Elke klacht moet schriftelijk worden gericht aan BIM Ally, op bovenstaand adres. Indien de opdrachtgever een deel van de geleverde diensten/producten op welke wijze dan ook in gebruik neemt, wordt dit beschouwd als aanvaarding van de volledige levering. Gebreken aan een deel van de geleverde diensten/producten geven niet het recht de hele levering af te keuren. BIM Ally is nooit aansprakelijk voor indirecte schade in hoofde van de opdrachtgever.

XIII. Geschillenregeling

Op deze overeenkomst is het Belgische recht van toepassing. In geval van geschil, zal BIM Ally steeds al het mogelijke doen om tot een regeling te komen. Indien dit niet lukt zijn enkel de rechtbanken van Dendermonde bevoegd.

XIV. Overige

Het niet toepassen door BIM Ally van één of meerdere bepalingen van huidige algemene voorwaarden kan door de opdrachtgever niet als een verzaking aan deze algemene voorwaarden geïnterpreteerd worden. Het niet geldig verklaren van één of meerdere bepalingen van huidige algemene voorwaarden brengt niet met zich mee dat de andere voorwaarden niet van toepassing kunnen zijn. Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht vanaf 1 december 2013 en vervangen alle voorgaande bepalingen. BIM Ally behoudt zich het recht voor deze bepalingen te allen tijde aan te passen.